Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ


MEDICAL MALPRACTISE INSURANCE | ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

previous arrow
next arrow
Slider

Αστική Ευθύνη Ιατρών | MEDICAL MALPRACTISE Insurance

Η τεχνολογία εξελίσσεται, μαζί της και η γνώση και η εξειδίκευση. Γεγονότα, που προάγουν μεταξύ άλλων και τις υπηρεσίας υγείας, που παρέχονται.
Ωστόσο, οι ιατροί είναι και αυτοί άνθρωποι και ένα μικρό ποσοστό λαθών είναι θεωρητικά αλλά και πρακτικά αναπόφευκτο, διότι εξαρτάται από αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες.
Προφυλαχτείτε από τις οικονομικές συνέπειες με την Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ιατρών.
Μερικές μόνο από τις καλύψεις
☑ Επαγγελματική Ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων εντός των ορίων της ειδικότητάς σας, καθώς και ατυχήματα στο ιδιωτικό ιατρείο σας.
☑ Αποζημιώσεις, που επιδικάστηκαν, σχετικά με απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες ασθενών και οφείλονται σε αμέλεια ή παράλειψη στην άσκηση της ιατρικής ειδικότητας

☑ Απαιτήσεις οφειλόμενες λόγω Χρήσης Μηχανημάτων Ακτινών για Θεραπεία ή/και για Διαγνωστικούς λόγους

☑ Λάθη ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση οδηγιών, που δόθηκαν στους βοηθούς

☑ Ατυχήματα που προκλήθηκαν από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού

☑ Απαιτήσεις οφειλόμενες σε χρήση Ιονίζουσας Ακτινοβολίας

☑ Η κάλυψη επεκτείνεται και για την παροχή πρώτων βοηθειών από τον ασφαλισμένο σε καταστάσεις ανάγκης, πέρα από την ειδικότητα του

☑ Απαιτήσεις οφειλόμενες σε πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων, σε εξωτερικά ιατρεία
Ρωτήστε για την κάλυψη της ειδικότητά σας, όσο απαιτητική και αν είναι.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για κάλυψη της Αστικής σας Ευθύνης Πανευρωπαϊκά, μετά από ειδική διερεύνηση αγοράς, με εταιρίες εξωτερικού.

Νομική Προστασία Ιατρού

Ένα συμβόλαιο Νομικής προστασία Ιατρών δύναται να περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις
ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ' αμελείας αδικήματα, που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως:
☑ Εσφαλμένης, επικίνδυνης επέμβασης ,θεραπείας και διάγνωσης με την ευρεία έννοια

☑ Επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών, πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών

☑ Αισθητικής παραμόρφωσης ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,

☑ Ανθρωποκτονίας από αμέλεια

☑ Επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου, ψευδείς πιστοποιήσεις

☑ Άρνησης εκτέλεσης εργασιών κλπ.
☑ Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας - δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Σε περιπτώσεις:
☑ Εξύβρισης,

☑ Χειροδικίας,

☑ Πρόκλησης σωματικών βλαβών,

☑ Δυσφήμησης με την γενικότερη έννοια,
☑ Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων/δικογραφίας, που τίθενται υπ' όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Καλύπτεται, επίσης, η παράσταση Πολιτικής Αγωγής
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
☑ Αγωγές αποζημίωσης σε τρίτους για ζημίες στα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του ιατρείου, καθώς και για την αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων και οργάνων ενώπιον Αστικών Δικαστηρίων, καθώς και προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
☑ Διαφορές με το προσωπικό, που απασχολεί στο Ιατρείο του με εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε πρόκειται για διεκδίκηση, είτε απόκρουση απαιτήσεων.
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
☑ Σε περίπτωση που το Ιατρείο είναι μισθωμένο, καλύπτονται οι διαφορές με τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) του ιατρείου (έξωση, υπερβολική αύξηση μισθώματος κτλ.).
ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
☑ Περιλαμβάνει την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο επαγγελματικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και την απόκρουση απαιτήσεων τρίτων για την ίδια αιτία. Περιλαμβάνει, επίσης, την εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση, στις περιπτώσεις διαφορών από τα ασφαλιστήρια, που αφορούν το ιατρείο του ή προσωπικά τον ίδιο π.χ. ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων, πυρός, κλοπής.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
☑ Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του εργαζομένου Ιατρού με εξαρτημένη σχέση εργασίας έναντι του εργοδότη.
☑ Επίσης, περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχικής διαδικασίας/ δίωξης, που ασκείται εναντίον του, καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.).
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
☑ Περιλαμβάνει εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων έναντι ασφαλιστικού ταμείου, σύνταξης και περίθαλψης.

Ασφάλιση Ιατρείων

Ένα Ιατρείο αποτελεί μία μεγάλη επένδυση, ιδιαίτερα, αν περιέχει Ιατρικά Μηχανήματα | Κτηριακές Βελτιώσεις | Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία χώρου.

Καλυφθείτε με Βασικές Καλύψεις όπως :
Πυρκαγιά | Φυσικά φαινόμενα| Πρόσκρουση ή πτώση αντικειμένων | Κλοπή | Ληστεία | Ζημιογόνες ενέργειες τρίτων | Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών κα.
Ακόμα, κάλυψη από Απώλεια Ενοικίων
Σε περίπτωση, που εξ αιτίας κάποιου ασφαλισμένου κινδύνου, δεν είναι δυνατή η διάθεση του επαγγελματικού σας χώρου προς ενοικίαση, καταβάλλετε το ποσό, που αντιστοιχεί στο ενοίκιο για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
Επιπλέον, σας καλύπτει:
☑ Δαπάνες μεταφοράς και μεταστέγασης του περιεχομένου σε άλλο χώρο.

☑ Τυχόν ζημιά του εξοπλισμού, στη διάρκεια της προσωρινής του μεταστέγασης σε άλλο χώρο.

☑ Δαπάνες, που θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση κατεστραμμένου εξοπλισμού ή/και κατεδαφισμένων τμημάτων του κτιρίου με στόχο την αποκατάσταση της ζημιάς.

☑ Δαπάνες φύλαξης των εγκαταστάσεών σας (οικοδομή και περιεχόμενο), λόγω ζημιάς και μέχρι την αποκατάστασή της.

☑ Απώλεια χρημάτων, επιταγών, γραμματίων.
Προαιρετικές Καλύψεις
Σεισμός.
Καθίζηση / Ολίσθηση.
Ηλεκτρικές / Ηλεκτρονικές συσκευές.
Κάλυψη ειδικών κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις

Ενημερωθείτε για το TailorMade Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας Ιατρών, από μία εταιρία ηγέτη στα Διεθνή Προγράμματα.

error: Το Περιεχόμενο Προστατεύεται