Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

previous arrow
next arrow
Slider

Ασφάλιση Κατασκευής Έργου


Η χώρα μας παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει τα τεχνικά έργα υποδομής. Η επιτυχής και έγκαιρη υλοποίησή τους είναι ευθύνη τόσο της Πολιτείας όσο και των αναδόχων αυτών των έργων. Η μεγάλη αυτή ευθύνη που επωμίζονται οι κατασκευαστές των έργων έχει δημιουργήσει την ανάγκη μιας εξίσου σοβαρής εξασφάλισης.
Με την Ασφάλιση Κατασκευής Έργου έχετε τη σιγουριά για τα έργα που εκτελείτε, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.
Παρέχεται προστασία από ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων:
☑ Πολιτικού Μηχανικού - CAR Ασφαλιστήριο (ConstructorsAllRisks), όπως για παράδειγμα οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης - αποχέτευσης κ.λπ.
☑ Συναρμολόγησης - EAR Ασφαλιστήριο (ErectionAllRisks) όπως για παράδειγμα φωτοβολταικά ή αιολικά πάρκα, μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.λπ. από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.
Επιπλέον, παρέχεται κάλυψη τόσο για Υλικές Ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως πυρκαγιά, θεομηνίες και σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς, από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή / και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας.
Προσφερόμενες Καλύψεις
Tο πρώτο τμήμα του ασφαλιστικού προγράμματος καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο ίδιο το έργο κατά την κατασκευή του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται στους όρους του συμβολαίου. Αναφορικά με τις ζημιές στο ίδιο το έργο, ενδεικτικά αναφέρουμε:
☑ Πλημμύρα |Χιόνι |Ανεμοθύελλα
☑ Σεισμός
☑ Πυρκαγιά | Έκρηξη |Κεραυνός
☑ Καθίζηση | Κατολίσθηση
☑ Λάθη από Αμέλεια | Αβλεψία
☑ Ζημίες από Απεργίες | Οχλαγωγίες και Πολιτικές Ταραχές
☑ Ζημιές σε Υπόγειες Καλωδιώσεις και Λοιπές Υπόγειες Εγκαταστάσεις / Δίκτυα
☑ Ζημιές λόγω Εσφαλμένης Μελέτης
☑ Ζημιές σε Εργοταξιακούς Καταυλισμούς & Αποθήκες
Το δεύτερο τμήμα καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές) που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του (π.χ. εργολάβων, εργατικού δυναμικού κ.λπ.) κατά την κατασκευή του ασφαλιζόμενου έργου.
Αστική Ευθύνη Αλλήλων, μεταξύ των συνασφαλιζόμενων.
Εάν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος, μπορεί να πάρει και την κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης για ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο προσωπικό που απασχολείται στο ασφαλιζόμενο έργο, εντός του εργοταξίου.
Τα Ασφαλιστήρια CAR/EAR είναι Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν ότι ρητά δεν εξαιρείται σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζόμενων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.

Ασφάλιση κατά παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μιας επιχείρησης είναι η κινητήριος δύναμη και από τις σημαντικότερες επενδύσεις της. Εσείς, λοιπόν, ως επιχειρηματίας οφείλετε να προστατεύσετε τα ηλεκτρονικά συστήματά σας, εξασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας.
Προγράμματα ασφάλισης Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, σας καλύπτουν για κάθε κίνδυνο και κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, όπως:
Ραδιοφωνικός, κινηματογραφικός ή τηλεοπτικός εξοπλισμός (studio)
Δορυφορικά συστήματα
Ιατρικά μηχανήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά
Συστήματα φωτοσύνθεσης, γραφικών τεχνών κ.ά.
Εξασφαλίστε τα ηλεκτρονικά συστήματα της επιχείρησής σας κατά παντός κινδύνου, έναντι απρόβλεπτων και αιφνίδιων ζημιών, όπως ενδεικτικά:
☑ Βλάβες κατά τη λειτουργία
☑Πτώση, θραύση
☑ Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
☑ Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
☑ Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
☑ Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες
☑ Φωτιά
☑ Νερό
☑ Κλοπή εξαιτίας διάρρηξης κ.λπ.

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική υποστήριξη των επιχειρήσεων από τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί την καρδιά κάθε παραγωγικής μονάδας και η χρήση ολοένα και αποδοτικότερων - αυτοματοποιημένων μηχανημάτων έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία.
Κάθε τέτοια ζημία, εκτός του ότι επηρεάζει την δυναμικότητα της παραγωγής, κοστίζει τόσο ως προς την αποκατάσταση, όσο και ως προς την παρουσία της επιχείρησης στην αγορά. Οι απαιτήσεις της εποχής μας δημιουργούν την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση των ζημιών – βλαβών του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
Εξασφαλίστε τα μηχανήματα της επιχείρησής σας ανεξαρτήτως του είδους αυτής – Βιομηχανία, Ξενοδοχεία, Γραφεία, Κινηματογράφος, Νοσοκομεία, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα - για εσωτερικές ζημιές που οφείλονται σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια αιτία, όπως:
☑ Φυσική έκρηξη
☑ Ελαττώματα χύτευσης και υλικών
☑ Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
☑ Εσφαλμένος χειρισμός – έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια
☑ Απόσχιση λόγω φυγόκεντρης δύναμης
☑ Φυσική Έκρηξη

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο ‘’από μηχανής Θεός‘’ της ασφάλισης επιχειρήσεων
Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται αυτοκινούμενα, κινητά ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου, όπως:
☑ Γερανοί,
☑ Μπουλντόζες,
☑ Εκσκαφείς,
☑ Οδοστρωτήρες,
☑ Δονητές,
☑ Φορτωτές,
☑ Αεροσυμπιεστές,
☑ Αντλίες,
☑ Οχήματα εργοταξίου κ.λπ.
Επίσης καλύπτεται οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, που οφείλεται σε:
☑ Πυρκαγιά | Κεραυνό | Έκρηξη
☑ Πτώση αεροσκάφους
☑ Σεισμό
☑ Ηφαιστειακή έκρηξη |Πλημμύρα | Παγετό
Η κάλυψη ισχύει είτε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα βρίσκονται σε συνθήκες λειτουργίας ή αδράνειας εντός του εργοταξίου, όπου είναι αποθηκευμένα ή κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης ή συναρμολόγησης για λόγους συντήρησης.
error: Το Περιεχόμενο Προστατεύεται